تازه‌ترین‌ نوشته

چرخش
یکی آمد. یکی رفت. یک روز آفتابی، روی پشت بام، زن جوانی همانطور که رخت‌هایش را روی... ادامه متن